top of page

The Tails of Boo-Boo & Cuddly Poo- Documentary feature

Gallery

Produced by: Vandana Sethi.
Directed by: Salil Jason Fernandez. 

Cinematography:Chehek Bilgi Dev Rohira, Kush Chhabria, Chehek Bilgi, Alex Thaipparambil, Beej Lakhani, Kashyap Vyas, Viraj Tadwalkar, Chandan Kowli, Shreya Basu, Akshay Mohite, Raaj A Chakravarti, Manish Khushalani, Archana Ghanghrekar, Arnold Fernandes, Prabhdeep Singh, Paru Dandona, Pravin Virkar, Karan Daz Paul, Kaushik Das.
Edited by: Rameez Dalal. 

bottom of page